Απόφαση Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Κοινότητας Ωραίου