Πρόσκληση 25ης/2020 συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής