ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ