ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 34ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ