Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μύκης