Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: “Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Μύκης”

Ο ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ” Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Μ ύ κ η ς ” εκτιμώμενης αξίας 37.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ