Επικαιρότητα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας - τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μύκης.
 

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : Έργα δημοτικής οδοποιίας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (Υποέργο 2 οικισμός Κοτύλης).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Pages

Pages