ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015)