Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης σχετικά με την Π.Ν.Π.