Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περι της διαξωγωγής συνεδρίασης για την παρουσίαση πεπραγμένων Δημάρχου