Κανονιστική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α..