Επικαιρότητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ"

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ", εκτιμώμενης αξίας 860.618,90€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)...

Pages