ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14.00μ.μ. συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της υπ' αρίθμ. 186/10-1-2020 πρόσκληση του προέδρου

1ο Θέμα: Γνωμοδότηση επί της ένστασης των ΑΦΩΝ Σεφερίδη για τον διαγωνισμό με τίτλο: "Επισκευή-συντήρηση οχημάτων του Δήμου Μύκης"