ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος της υπ' αρίθμ. 2408/27-02-2020 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: "Βελτίωση - Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης", προϋπολογισμού 1.854.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.