ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ)