ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) COVID-19

Στη Σμίνθη τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και από ώρα 17.00 συνεδρίασε (τηλεφωνικά) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων (διά περιφοράς) των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 3381/16-03-2020 πρόσκληση του προέδρου

1ο θέμα: Κατεπείγουσα προμήθεια ελαστικών για το jcb με αρίθμ. κυκλ. 40831, ποσού 3.200,00€ με Φ.Π.Α.

2ο θέμα: Κατεπείγουσα απολύμανση δημοσίων χώρων και σχολικών κτηρίων Δήμου Μύκης