ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ COVID-19))

Στη Σμίνθη την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 και ώρα 17.00μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως (τηλεφωνικά) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης (διά περιφοράς) του θέματος της υπ' αρίθμ. 4213/15-05-2020 πρόσκλησης

1ο Θέμα: Κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Μύκης στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του covid-19