ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης-τηλεφωνικής-διά περιφοράς)

Στη Σμίνθη την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και από ώρα 14.00μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως (τηλεφωνικά-διά περιφοράς) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 5223/08-07-2020 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Θέμα: Κατεπείγουσα εκτέλεση της υπηρεσίας: "Άρση καταπτώσεων και συντήρηση οδοποιίας στη Δ.Ε. Σατρών", προϋπολογισμού 24.800,00€