Πρόσκληση 26ης/2020 συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής