ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ