ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 18ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ