ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ