ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ