ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ