ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 23ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ