ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 25ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ