ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ