ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ