ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ