ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 29ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ