ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 33ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ