ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 35ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ