Αντιδήμαρχοι

Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.

Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 . 

Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ:

ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ του χουσειν

α. καθ’ύληντιςαρμοδιότητες:

 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του
 • Αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας (Π.Σ.Ε.Α.) (συντονισμός υπηρεσιών, σχεδιασμός & εποπτεία δράσεων, συνεργασία με άλλους φορείς).
 •  Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων , παράλληλα με τους Αντιδημάρχους κκ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΟΥ ΣΑΛΗ, ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ ΤΟΥ ΣΟΥΚΡΗ  & ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ.  

 

Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου,κκ. Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Παχούμη Ζήση του Δημητρίου , καθώς και με τους Αντιδημάρχους,  κκ.  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΟΥ ΣΑΛΗ, ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ ΤΟΥ ΣΟΥΚΡΗ  & ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ,   τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών , βεβαιώσεις , θεωρήσεις για το γνήσιο των υπογραφών.

β. Κατά τόπο τις εξήςαρμοδιότητες στις  δημοτικές  ενότητεςς  Εχίνου  & Δ.Κ. Μύκης:

   Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

   Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτικές ενότητες.

   Την   υπογραφή   με   εξουσιοδότηση   του   Δημάρχου,   βεβαιώσεων,   πιστοποιητικών   και   λοιπών    διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των   δημοτικών ενοτήτων.

          Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΟΥ ΣΑΛΗ

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • ·         Αρμόδιος γιαθέματα της υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας.

  •  Την παρακολούθηση της υλοποίησης των τεχνικών έργων, εργασιών και μελετών (εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης & αγροτικών δικτύων).

  •          Αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, καθώς και την έκδοση αποφάσεων παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.

  •    Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων, παράλληλα με τους Αντιδημάρχους  κκ.  ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ,  ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ ΤΟΥ ΣΟΥΚΡΗ  & ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ.        

Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου, κκ. Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Παχούμη Ζήση του Δημητρίου καθώςκαι με τουςΑντιδημάρχους,  κκ.  ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ,  ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ ΤΟΥ ΣΟΥΚΡΗ  & ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ,  τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το γνήσιο των υπογραφών.

 

β. Κατά τόπο τις εξήςαρμοδιότητεςστις  δημοτικές   ενότητες  Θερμών & Μύκης :

     Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

      Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

     Την   υπογραφή   με   εξουσιοδότηση   του   Δημάρχου,   βεβαιώσεων,   πιστοποιητικών   και   λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

     Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ

α. καθ’ύληντις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία (διαχείριση-συντήρηση)  του δικτύου φωτισμού (Φ.Ο.Π.) οδών και πλατειών.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων των τελών καθαριότητας/φωτισμού & ΤΑΠ.

·         Αρμόδιοςγιαθέματα της υπηρεσίαςΑγροτικήςΠαραγωγήςτηνοτροφίας & πρασίνου .

 • Αρμόδιος για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
 • Αρμόδιος για θέματα πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού και νεολαίας.
 • Την εποπτεία-ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας
 • ·         Την εποπτεία (συντονισμό) του εποχιακού προσωπικού.

 

          Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων, παράλληλα με τους Αντιδημάρχους  ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ,  ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ ΤΟΥ ΣΟΥΚΡΗ  & ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΟΥ ΣΑΛΗ. 

Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου,κκ. Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Παχούμη Ζήση του Δημητρίου καθώς και με τους Αντιδημάρχους,  κκ. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ,  ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ ΤΟΥ ΣΟΥΚΡΗ  & ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΟΥ ΣΑΛΗ  τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το γνήσιο των υπογραφών. στη  δημοτική   ενότητα  Ωραίου & Μύκης:

β. Κατά τόπο τις εξήςαρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες Ωραίου & Μύκης:

   Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

   Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

   Την   υπογραφή   με   εξουσιοδότηση   του   Δημάρχου,   βεβαιώσεων,   πιστοποιητικών   και   λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

   Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ  του ΣΟΥΚΡΗ


καθύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·         Αρμόδιος   για   θέματα   εμπορικών   δραστηριοτήτων   (αδειοδότηση ρύθμιση   δραστηριοτήτων -προστασία  καταναλωτή,  άδειες καταστημάτων,  θέματα  λειτουργίας  λαϊκών  αγορών  και  αδειών μικροπωλητών).

·         Αρμόδιος για την συντήρηση των αγροτικών δρόμων.

·         Την ευθύνη για τον χειρισμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

·         Αρμόδιος για θέματα Αστικής Κατάστασης & αλλοδαπών.

·         Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων, παράλληλα με τους Αντιδημάρχους κκ. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ,  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΟΥ ΣΑΛΗ  & ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ.        

Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου ,κκ. Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Παχούμη Ζήση του Δημητρίου καθώςκαι με τους Αντιδημάρχους,  κκ.ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ,  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΟΥ ΣΑΛΗ  & ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ     τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το γνήσιο των υπογραφών.

 

β. Κατά τόπο τις εξήςαρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες  Κοτύλης  & Μύκης (Δ.Κ. Κοτύλης & Τ.Κ. Μύκης  :

   Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

   Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

   Την   υπογραφή   με   εξουσιοδότηση   του   Δημάρχου,   βεβαιώσεων,   πιστοποιητικών   και   λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

   Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Γ.Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Δ.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου  κ. γιουρουκ σαλη που απουσιάζει ήκωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ και αντίστροφα ενώ, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ.

Ε.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται,τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί  ο Αντιδήμαρχος κ. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ του χουσειν, που αναπληρώνει το Δήμαρχο,και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. μπουγιουκλου χουσειν.

 

Δείτε εδώ την απόφαση Δημάρχου καθώς και την νεώτερη αυτής εδώ

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Καλεντζή Χικμέτ