Γεωχωρικά Δεδομένα Δήμου Μύκης

Σε κάθε Δήμο ορίζεται Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών (παρ1γ. , άρθρο 19 του Ν. 3882/2010).

Ειδικότερα, το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει:

Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:

α) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,

β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,

γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),

δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,

ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης  των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες  δημόσιες  αρχές και τρίτους(παρ.5 άρθρο 19 του Ν. 3882/2010).

Με την 196/3114/14.03.2011 Απόφαση του Δημάρχου Μύκης συγκροτήθηκε το Κομβικό Σημείο Επαφής για το Δήμο Μύκης και ορίστηκαν τα μέλη του.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) Ν. 3882/2010 ΦΕΚ 166Α και την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) , μπορείται να ανατρέξεται στον διαδικτυακό τόπο www.inspire.okxe.gr . 

Γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες των Δημοσίων Αρχών μπορούν να αναζητηθούν στον Εθνικό Κατάλογο Γεωχωρικών Πόρων της Δημόσιας Διοικησης, καθώς και οι  όροι και προϋποθέσεις διάθεσης και χρήσης τους.