Γραφείο διοικητικής μέριμνας

Αρμοδιότητες Γραφείου διοικητικής μέριμνας

1)      Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια  και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.

2)      Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

3)      Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.

4)      Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.

5)      Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.

6)      Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).