Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών

Στελεχώνεται από τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου :

Τον κ.  Παπουτσόγλου Στυλιανό του Στέφανου  Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα που αφορούν στην σύνταξη, υλοποίηση και συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που εφαρμόζονται τόσο από τους Ο.Τ.Α. , όσο και από τις Επιχειρήσεις αυτών και ειδικότερα την προώθηση έργων και δράσεων προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Απασχολείται κατά κύριο λόγο με την σύνταξη, προώθηση, συντονισμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου, του Ν.Π.Δ.Δ. και των Επιχειρήσεών του, ειδικότερα με θέματα Περιφερειακής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Επιχειρησιακών Σχεδίων.

 

Τον κ. Καπζά Μουζαφέρ του Τζεμαλή,  Ειδικό Συνεργάτη

Υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και μόνο είναι υποχρεωμένος να δίνει λόγο σε  κάθε περίπτωση, καθώς επίσης είναι ανεξάρτητος  από την υπαλληλική ιεραρχία.

Αναλαμβάνει :

Θέματα σύστασης και λειτουργίας εταιρειών ,επιχειρήσεων ή άλλων Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ ή γενικότερης λειτουργίας των Ο.Τ.Α. .

Θέματα Διοίκησης του Δήμου, Ανάπτυξης, σύστασης και λειτουργίας δημοτικών εταιρειών και επιχειρήσεων, τροποποίησης καταστατικών  και γενικότερα ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την νομική προετοιμασία και την νομική αντιμετώπιση θεμάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Τηρεί αρχείο σχετικό με τις εργασίες που του ανατίθενται από τον κ. Δήμαρχο.