ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

Read More

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.
Οι κατά τόπο αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 . 
Στους Αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες:
α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα. 

ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στις Κοινότητες

ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στις Κοινότητες

ΣΑΧΙΝΛΗ ΡΙΤΒΑΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στις Κοινότητες

ΓΚΕΝΤΣ ΜΠΑΣΑ ΓΙΟΥΞΕΛ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Αρμόδιος για θέματα της υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας.
• Την παρακολούθηση της υλοποίησης των τεχνικών έργων, εργασιών και μελετών
(εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης & αγροτικών δικτύων).
• Αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης,
καθώς και την έκδοση αποφάσεων παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης
ανασφαλίστων.
Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων, παράλληλα με τους Αντιδημάρχους κκ.
ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ, ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ & ΣΑΧΙΝΛΗ ΡΙΤΒΑΝ.

Β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στις Κοινότητες Θερμών & Σατρών :
Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα.
Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που