Δημοτικό Συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του ν.3852/2010.

Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.

Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης συγκροτείται απο τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους:

 1. ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ– ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΑΔΕΜ ΧΑΣΑΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΕΜΙΡ ΟΡΧΑΝ– ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΠΕΤΣΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ
 5. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
 6. ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ
 7. ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
 8. ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΙΜΠΡΑΗΜ
 9. ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ
 10. ΚΑΡΑ ΑΛΗ  ΧΑΪΡΙΔΗΝ
 11. ΚΟΥΣΤΣΗ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
 12. ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
 13. ΚΙΡΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ
 14. ΜΟΥΣΑ ΣΕΪΝΤΑΝ
 15. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
 16. ΜΟΛΛΑ ΧΙΚΜΕΤ
 17. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
 18. ΝΤΕΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ
 19. ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ
 20. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ
 21. ΤΖΟΥΚΑΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
 22. ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ
 23. ΧΑΣΑΝ ΣΑΛΗ ΡΕΤΖΕΠ
 24. ΧΑΣΑΝ ΣΑΛΗΧ ΣΑΜΗ
 25. ΜΠΑΤΖΑΚ ΣΕΛΑΜΗ
 26. ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΕΔΗΝ
 27. ΧΟΜΚΟ ΕΡΚΑΝ