Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2011-2014

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’):

«Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακολούθως:

1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.

2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.

3. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

4.Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.

5. Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας.

6. Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.

7. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή.

8.Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου.

9. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 214 ν.3852/2010), καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.»

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μύκης για την περίοδο 2011-2014 ακολουθήθηκαν τα έξης βήματα :

Διαδικασία – Βήματα για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος

1. Εισήγηση συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής) στην Εκτελεστική Επιτροπή, για τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν(άρθρο 86 παρ.4 Ν. 3852/2010). Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν. (άρθρο 86 παρ.5 Ν. 3852/2010)

Με το 20678/30.09.2011 έγγραφο ενημερώθηκαν τα συμβούλια των δημοτικών και των τοπικών κοινοτήτων για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και κλήθηκαν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους

2.Α. Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου από την Εκτελεστική Επιτροπή (άρθρο 63β Ν.3852/10) (Η εκτελεστική επιτροπή παρακολουθεί και την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος)

Για την κατάρτιση του κειμένου της Α΄ Φάσης που αφορά το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μύκης εργάστηκε ο αν. προϊστάμενος του τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του  Δήμου Μύκης , κ. Τοροσίδης Ευστάθιος , Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής , Μsc Οινολογίας – Αμπελουργίας.

Αξιοποιήθηκαν στοιχεία τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου , αλλά και από οποιοιδήποτε φορέα , δημόσιο ή μη που διέθετε πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο κείμενο.

Μελέτες και ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν για το Δήμο Μύκης , αλλά και το κείμενο του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μύκης για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2006 – 2010 , αποτέλεσαν σημαντική πηγή πληροφοριών , αλλά και τον οδηγό για την τελική μορφή .

Το όραμα και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για το Δήμο Μύκης για την προγραμματική περίοδο 2011 -2014 διατυπώθηκε με τη συμβολή του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Μύκης ,  κ. Παπουτσόγλου Στέλιου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού , σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μύκης , η οποία είναι καθ’  ύλη αρμόδια για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.

Η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Μύκης με την 13/27.12.2011 απόφαση της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης την κατάρτιση του  «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μύκης 2011-2014 – Στρατηγικός Σχεδιασμός»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης με την 331/30.12.2011 απόφαση του ενέκρινε το Στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2011-2014

Β. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. (άρθρο 76 παρ.2α Ν. 3852/2010).

Αμέσως μετά την  έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο  ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2011-2014 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό , το πλήρες κείμενο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου : www.dimosmykis.gr  , ενώ παράλληλα κλήθηκε με σχετική ανακοίνωση κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τις προτάσεις του , συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : epixeirisiako@dimosmykis.gr .

Τέλος το εγκεκριμένο κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού τέθηκε στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για συζήτηση. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με την 1/16.11.2012 απόφαση της έθεσε τις προτάσεις της για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου.

Αποστολή Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στον Ελεγκτή νομιμότητας  μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο (άρθρο 225 Ν.3852/2010)

Για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μύκης και την κατάρτιση σχεδίου του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εργάστηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου:

  • Μωυσίδης Βασίλης , ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού , προϊστάμενος το Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Μύτικα Μαρία , ΠΕ Οικονομολόγος , αν. προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τοροσίδης Στάθης  , ΠΕ Γεωπόνος  Msc , αν. προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Την επιμέλεια για την τελική μορφή και παρουσίαση του κειμένου είχε ο κ. Τοροσίδης Στάθης.

Η εκτελεστική επιτροπή με την 9/2012 απόφαση της εισηγήθηκε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2011-2014.

Για τον έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, με ευθύνη του Δημάρχου, η παρούσα έκθεση έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο. (άρθρο 9 απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 7 της υπ. αριθμ’. 5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.)

Η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας , εξανάγκασε στην διεκπεραίωση της εργασίας από  μεμονωμένα στελέχη του Δήμου , γεγονός που ερμηνεύει τις όποιες καθυστερήσεις σημειώθηκαν για την ολοκλήρωση της.

Το τελικό κείμενο όπως αυτό διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε απο τα αρμόδια όργανα , μπορεί να ανακτηθεί απο τους παρακάτω συνδέσμους :

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014.Στρατηγικός Σχεδιασμός.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014.Επιχειρησιακός Σχεδιασμός.