Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης

 

Τίτλος

 

‘’Κέντρο  Κοινότητας Δήμου Μύκης’’ Κωδικός ΟΠΣ 5002705

Προϋπολογισμός

 

319.834,10

Ημερομηνία Ένταξης

 

14/12/2016

Ημερομηνία Έναρξης

 

31/01/2017

Ημερομηνία Λήξης

 

30/01/2022

Πρόγραμμα

 

Ε.Π Ανατολική  Μακεδονία και Θράκη 2014-2020

Άξονας

 

4. <<Ανθρώπινοι  Πόροι και  Κοινωνική Συνοχή-ΕΚΤ>>

Ειδικός στόχος

9ii.23A.1 Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων  ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων. Κέντρα στήριξης ευπαθών ομάδων Πληθυσμού.

Δράση

 

Κέντρα Κοινότητας

Ταμείο συγχρηματοδότησης

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από τη Ελλάδα και  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

 

 

 

 

 

Σύντομη περιγραφή

Tα  Κέντρα  Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).Αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης αποτελεί μία νέα δομή που λειτουργεί ουσιαστικά από τον Δεκέμβριο του  2017.Εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α)Υποδοχή- Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών Β)Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Μύκης  με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες,  οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Α. Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών

Πληροφόρηση ή/ και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων,  Τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και το  Επίδομα Ενοικίου.

Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Τα  στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

                     Β. Συνεργασία με υπηρεσίες και Δομές

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, κτλ.

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, τα «Κέντρα Κοινότητας» παρέχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

-Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.

-Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

– Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο. 

 

Στελέχωση του Κέντρου

 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μύκης στελεχώνεται από 3 άτομα.1 Κοινωνική Λειτουργό, 1 Ψυχολόγο και 1 Διοικητικό.

 

       Επικοινωνία

Διεύθυνση: Σμίνθη,  ΤΚ 67100

Τηλέφωνo:2541080929-2541080928

Φάξ:2541080929

e-mail: kentrokoinotitasdimoumikis@gmail.com