ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 • Σε εφαρμογή των διατάξεων του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.” , όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις    στο Δήμο Μύκης υπάρχουν οι παρακάτω Κοινότητες :

 

Κοινότητα Μύκης

Το Συμβούλιο της Κοινότητας ΜΥΚΗΣ συγκροτείται από τους :

 

 1. Χάϊτα Οζχάν του Χασάν (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 1. Νταλή Μπεδιχά του Σαλή

 

 1. Χατζημουσταφά Ισμέτ του Χουσείν

 

 1. Απτουλά Ογλού Ενές του Χασάν

 

 1. Οσμάν Κεχαγιά Ισμέτ του Ραμαδάν

 

 1. Αζίζογλου Αλητζέν του Σαλή

 

 1. Αζήζογλου Ερτζάν του Χουσείν

 

 

 

 

Κοινότητα Εχίνου

Το Συμβούλιο της Κοινότητας ΕΧΙΝΟΥ συγκροτείται από τους :

 

 1. Κοπέλ Αχμέτ του Χουσείν (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

   

 1. Χατζή Σαλή Χουσείν του Σαμπρή
 1. Αγγούς Αλή του Τζεμήλ
 1. Μπεκήρ Σαμή του Τζεμήλ
 1. Κάλφα Ιδρίζ του Χουσείν
 1. Ζεϊμπέκ Ισμαήλ του Χασάν
 1. Μουράτ Ισμέτ του Χασάν

 

 

Κοινότητα Κοτύλης

Το Συμβούλιο της Κοινότητας ΚΟΤΥΛΗΣ συγκροτείται από τους :

 1. Σεμπέκ Σαλή του Απτουλά(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 2. Μουσταφά Χικμέτ του Μπασρή
 3. Κλίτς Τζεμαλή του Σαλή
 4. Ιμπραήμ Ιρφάν του Τζεμήλ
 5. Φαζλή Λουτφή του Σαμπρή
 6. Ραχμάν Μουσταφά του Σουκρή
 7. Χουσείν Μπασιά Χαφούζ Χασάν Φεχρεδήν του  Χαφούζ Φεχμή

 

 

 

Κοινότητα Ωραίου

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ωραίου συγκροτείται από τους : 

 1. Κιρατζή Χουσείν του Ισμέτ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 2. Μασλάρ Χαλήλ του Χουσείν

 

 1. Τζιχάν Χατζή Ιμπράμ Ιμπραχήμ του Αδέμ

 

 1. Σουλεϊμάν Μουράτ Ραμαδάν του Χουσείν

 

 1. Τσοφαντάρ Αλή Ιμπράμ του Χουσείν

 

 

 

Κοινότητα Θερμών

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Θερμών συγκροτείται από τους :

 1. Ιβραχήμ Μπασή Ερδοάν του Μεχμέτ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 2. Ισά Ιμράν  του Μουσταφά
 3. Μιχτάρογλου Τζεβδέτ του Ισμέτ
 4. Ναζήρ Χασάν του Γκαλήπ
 5. Κιοσέ Εϊούπ του Σουκρή

 

Κοινότητα Σατρών

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σατρών συγκροτείται από τους :

 

 1. Κίντς Τζελάλ του Σαλή (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

 

 1. Ορκότς Ρετζέπ του Ρεσμή

 

 1. Καλεντζή Τζελάλ του Ραμαδάν

 

 1. Χαλήλ Σαλή του Ραμαδάν

 

 1. Οσμάν Κενάν του Τζελάλ

 

 

 

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου των Κοινοτήτων

Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:

α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,

ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,

στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.

2.Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:

α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του,

β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

3.Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

4.Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου.

5.Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

Εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του. 

Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. 

 
Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από:

i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων,

ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,

iii. τη σύναψη δανείων,

iv. τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και

v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού. 

 Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου αντιδημάρχου.