Υπηρεσιακή Δομή

Με την 7179/20.09.2011 (ΦΕΚ Β 2223/04.10.2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η 178/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης , με την οποία ψηφίστηκε και καταρτίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου.

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου. Επισημαίνεται οτι οι αρμοδιότητες που παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους αποτυπώνονται όπως ενσωματώνονται στο νόμο του Καλλικράτη και στον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Πολλές από τις αρμοδιότητες αυτές θα περάσουν στην ευθύνη του Δήμου σε μελλοντικό χρόνο , με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

ΦΕΚ 2223/τ’ Β/4-10-2011

ΦΕΚ 418/τ’Β/24-3-2015