Επικαιρότητα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει την ανάθεση σύμβασης με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: ¨ Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης 2018¨ ,  εκτιμώμενης αξίας 61.999,38 Ευρώ με Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και

β) τους όρους της  3562/2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας.

Έγκριση περιγραμμάτων των οικιστικών πυκνώσεων στους οικισμούς του Δήμου Μύκης

Με την 90/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων στους οικισμούς του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2018.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ 

Pages