Επικαιρότητα

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών -Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 65/2018  (ΑΔΑ : Ω79ΜΩΚΛ-ΨΓΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μύκης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, των Αντλιοστασίων Λυμάτων και των Αντλιοστασίων Ύδρευσης του Δήμου Μύκης, όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 2/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :

"Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στους οικισμούς Μάνταινα και Κότινο"

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Καλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μύκης ,  επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου , να προσέλθουν στο γραφείο αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου για τη θεώρηση των αδειών τους.

Pages