Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας «Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops) στο Δήμο Μύκης»

Στα πλαίσια της  δράσης  «Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops) στο Δήμο Μύκης» της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία – Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» με κωδικό ΟΠΣ 376943 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.

Καλούνται :

Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή, σχετικών με το αντικείμενο, υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και διαθέτουν την αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση ανάλογων αντικειμένων.

 Β) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και διαθέτουν την αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση ανάλογων αντικειμένων.

Να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης  ανέρχεται στο ποσό των 3.712,14€(ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται).

Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την 10159/27.05.2015 τεχνική περιγραφή.

Πρόσκληση.

Τεχνική Περιγραφή – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.