Προκήρυξη χορήγησης αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το έτος 2015.

Με το Γ/ΟΙΚ/2474/08.07.2015 ( ΑΔΑ : Ω2Σ17ΛΒ-ΠΡ0) έγγραφο της επιτροπής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προκηρύχθηκε η χορήγηση 40 θέσεων πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για την Περιφερειακής Ενότητα Ξάνθης.

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944(Α΄ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.

 

Ο αριθμός αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου για το έτος 2015 καθορίζεται σε σαράντα (40) ως εξής:

1. Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου ειδών Καντίνας: επτά (7)

2. Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου αγροτικών προϊόντων στη φυσική τους κατάσταση: οκτώ (8)

3. Άδεια Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου νωπών προϊόντων αλιείας (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας: επτά (7)

4. Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου ειδών παντοπωλείου: επτά (7)

5. Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, υπόδησης καθώς και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες πορτοφόλια): δύο (2)

6. Άδειες ειδών καλλιέργειας – ανθοκομικής και υποβοηθητικών (καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό, χώμα, γλάστρες κλπ).: Μία (2)

7. Άδειες μπαλονιών, μικρών παιχνιδιών και ψιλικών: Τρεις (3)

8. Άδειες με αντικείμενο την έψηση και πώληση καλαμποκιού, ζαχαρώδη, κάστανων, ξηρών καρπών, μαλλί γριάς, πόπ-κορν: Τέσσερις (4)

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Πλ.Διοικητηρίου, 67100 Ξάνθη, τηλ. 25413-50140.

Κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, αναφέρονται δε σε αυτή κατά προτεραιότητα οι κατηγορίες στις οποίες ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί. Αντικατάσταση της αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 08/07/2015 μέχρι 24/07/2015 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τη σχετική προκήρυξη.