Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υιοθέτησης δηλωτικού σήματος (εμβλήματος) του Δήμου Μύκης

Ο Δήμος Μύκης, έχοντας υπόψη την παρ.2.του άρθρου 5 του Ν. 3852/2010 επιθυμεί να επιλέξει το δηλωτικό του σήμα (Έμβλημα). Μία κίνηση που στοχεύει στο να αναδείξει, με έναν ακόμη δημιουργικό τρόπο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις αξίες και αρχές της περιοχής του Δήμου Μύκης. Ο Δήμος Μύκης και η Επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 01/08-06-2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 138/24-06-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Μύκης για την ολοκλήρωση της δεδομένης διαδικασίας, προσκαλούν ανοιχτά τις πλέον ειδικές ομάδες ανθρώπων που αναφέρονται παρακάτω και επιθυμούν να αναδειχτεί – μέσα από το δημιουργικό πόνημα των υποψήφιων προτάσεων – η αρτιότερη δυνατή έμπνευση.    

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλετείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.