ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκηρύσσεται (ΣΟΧ1/2015) μία (1) θέση εποχ. προσωπικού κατηγορίας / κλάδου ΔΕ-Χειριστών Μηχαν. Έργων (γκρέϊντερ) διάρκειας απασχόλησης οχτώ (8) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης (Δημοσίευση στις εφημερίδες “ΑΚΡΙΤΑΣ” (Ημερ/νία Δημοσίευσης 28/11/2015) & “ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ” (Ημερ/νία Δημοσίευσης 27/11/2015)).

Δείτε παρακάτω :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,

«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-1-2015»,

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ (ΣΟΧ 1/2015)