Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Μύκης, σύμφωνα με την αριθμ.71/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , και ύστερα από τον υπ. αριθμ.  20811 άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, για «Καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης» εξυπηρετώντας τις ανάγκες του Δήμου Μύκης ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.170,0€ με Φ.Π.Α.(23%), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ.60/2007.
 
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση.
Περίληψη διακήρυξης διαπραγμάτευσης.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Τεχνική Περιγραφή.
Τιμολόγιο Μελέτης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
Προϋπολογισμός Προσφοράς.
Ειδική Συγγραφή.