Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σατρών»

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  (αρθρ.125 του Ν.4412/2016 ) επί των τιμών της αριθμ. 32 / 2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σατρών», συνολικού προϋπολογισμού 12.600,00€.

Λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στα παρακάτω αρχεία :

Διακήρυξη

Περίληψη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς